6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

1-Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı

Demirsan Profil Metal Anonim Şirketiolarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Demirsan Profil Metal Anonim ŞirketiÇalışanlar İçin Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır

2-Veri Sorumlusu

Şirket Unvanı:Demirsan Profil Metal Anonim Şirketi

Adres:Kazım Karabekir Mahallesi Bekir Saydam Caddesi Pancar Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No:7 Pancar - Torbalı / İzmir

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket” olarak anılacaktır.)

3-Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’imizin bağlı birimleri, sosyal medya mecraları, Şirket içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde Şirket’imiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca belirtilen;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.

Sağlık ve cinsel hayat dışında yer alan “ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ve biyometrik” olarak işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca kanunlarda öngörülen hallerde işlenecektir.

4-İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler gereği veya Şirket’imizin iş ve işlemlerinde daha doğru bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde ve KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sınıflandırması

Açıklama

Kimlik Verisi

Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Örn: Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, İmza, Uyruk, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali vb.)

İletişim Verisi

Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. (Örn: Telefon Numarası, E-postaAdresi, Yerleşim Yeri Adresi vb.)

Özlük Verisi

Bu veri kategorisi personel özlük dosyasında yer alan veri türlerini ifade etmektedir. (Örn: İşe Giriş Tarihi, Bordro Bilgileri vb.)

Finans Verisi

Kişiye ait finans verilerinin bulunduğu veri grubudur. (Örn: Banka Hesap Numarası, İBAN Numarası vb.)

Mesleki Deneyim Verisi

Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Örn:Kurs - Sertifikasyon Bilgisi, Diploma Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Mesleki Unvan, Eğitim Durumu, İş Tecrübesi Bilgisivb.)

Hukuki İşlem Verisi

Bu veri kategorisi adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Örn: Dava Dosyaları, İcra Dosyaları, Maaş Haczine İlişkin Bilgiler vb.)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi

Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur. (Örn: Fotoğraf vb.)

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi

Bu veri kategorisi çalışanların ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Örn: Görüntü Kayıt, Kameralar vb.)

İşlem Güvenliği Verisi

Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur. (Örn: Log Kaydı, Çerezler vb.)

Sağlık Verisi

Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Örn: Kan Grubu, Tıbbi Anamnez, Aşı Bilgisi, Sağlık Soygeçmişi, Konjenital/KronikHastalık vb.)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verisi

Kişiye ait ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verilerin bulunduğu veri grubudur. (Örn: Adli Sicil Kaydı vb.)

Biyometrik Veri

Bu veri kategorisi avuç içi bilgileri, parmak izi bilgileri, retina taraması bilgileri, yüz tanıma bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Örn: Yüz Tanıma Bilgisi, Biyometrik Fotoğraf vb.)

Diğer

İlgili kişiye ait KVKK’da sayılmayan diğer verilerin bulunduğu veri grubudur. (Örn: Askerlik Bilgisi vb.)

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Şirket’imiz ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları) Şirket’imiz veya Şirket’imize bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Şirket işlerinin yürütüldüğü veya Şirket’imize bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • Kamera görüntülerinin depolanması, Şirket işlerinin yürütüldüğü veya Şirket’imize bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
 • 4857 Sayılı İş Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
 • Çalışanların eğitilmesine ve kariyer gelişimlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Anlaşmalı olunan bankalar, sigorta şirketleri ve diğer kurumlar tarafından anlaşmalar çerçevesinde sunulan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin güvenli, verimli ve etkin kullanılmasının sağlanması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Şirket’imiz içinde meydana gelebilecek olaylarda denetim ve disiplin sürecinin işletilebilmesi,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması

amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

5-İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara,
 • Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıklarına,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirlere,
 • Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımıza,
 • Özel sigorta şirketlerine, bankalara, sandıklara, vakıflara,
 • Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimize,
 • Danışmanlara,
 • İş ortaklarına,
 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlara

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6-Kişisel Verilerinizin İşlenme ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Şirket’imiz ve Şirket’imize bağlı merkez ve birimlerin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, Şirket’imizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

7-İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre “ Kazım Karabekir Mahallesi Bekir Saydam Caddesi Pancar Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No:7 Pancar - Torbalı / İzmir adresine yazılı olarak veya info@demirsanmetal.comadresine e-postanızın Şirket sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle Şirket’imizin demirsanprofil@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak yukarıda sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenlemeler,Demirsan Profil Metal Anonim Şirketi Kişisel Veri Başvuru Formu’nda yapılmıştır.

çalışanlar için aydınlatma metni